Skip to content

Meca-Trade

Maahantuomme raaka-aineita ja tarvikkeita valimo-, teräs-, ja konepajateollisuuden tarpeisiin. Kattava toimittajaverkostomme ja asiantunteva logistiikkasuunnittelumme takaavat hyvän toimitusvarmuuden ja laajan tuotevalikoiman asiakkaillemme Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

 

1. Villkorens tillämplighet 

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för all försäljning av Meca-Trades produkter och tjänster och utgör en integrerad del av alla avtal mellan köpare och Meca-Trade där Meca-Trade är säljare eller på annat sätt leverantör av produkterna eller tjänsterna. 

Genom att acceptera Meca-Trades anbud godkänner köparen att dessa Villkor gäller för avtalet mellan parterna. Meca-Trade kan tid efter annan göra skriftliga uppdateringar av dessa Villkor. Inga andra ändringar eller tillägg till eller undantag från dessa Villkor är giltiga om inte ändringen, tillägget eller undantaget dokumenteras i ett separat skriftligt avtalsdokument som undertecknas av båda parter. 

Endast föreliggande Villkor tillämpas på produktbeställningar som adresserats till Meca-Trade, oavsett vilka villkor som anges i köparens beställning eller andra dokument. Sådana villkor som anges i köparens beställning eller annat dokument tillämpas inte mellan parterna om inte deras tillämplighet enligt föregående stycke överenskommits i ett separat skriftligt avtal som undertecknats av båda parter. 

Dessa Villkor gäller även för alla tjänster som ingår i eller är relaterade till produkter som säljs eller på annat sätt tillhandahålls av Meca-Trade. 

2. Definitioner 

I dessa Villkor har följande termer den betydelse som anges nedan, såvida inte Villkoren uttryckligen anger något annat eller sammanhanget kräver något annat: 

Med ”vardag” avses en dag (annan än en lördag, söndag eller helgdag) då bankerna är öppna i Finland för att bedriva normal bankverksamhet. 

Med ”skriftligt” avses även meddelanden eller dokument som sänds elektroniskt eller på annat sätt som parterna har enats om. 

”Meca-Trade” betyder Meca-Trade Oy (Mikkolantie 32, 28130 Björneborg, Finland; FO-nummer 0551251-5) eller ett annat företag som tillhör samma koncern som Meca-Trade, som fungerar som leverantör i avtalet. 

3. Priser 

Om inte annat anges i anbudet gäller de priser som anges Meca-Trades anbud i trettio (30) kalenderdagar från anbudsdatum. Fram till att köparen accepterar anbudet har dock Meca-Trade rätt att när som helst ändra priset på anbudet genom att meddela köparen skriftligt om detta. 

Prissättningen av Meca-Trades anbud baseras på antagandet att köparen köper alla produkter som anges i anbudet. Meca-Trade har rätt att justera priserna om köparen endast beställer en del av de offererade produkterna. 

Om inte annat anges i Meca-Trades anbud inkluderar de erbjudna priserna inte installation, övervakning, idrifttagning eller andra tjänster. 

Meca-Trades priser inkluderar inga tillstånd, tullar eller skatter (utom Meca-Trades egen bolagsskatt i Finland) och köparen står för alla tillståndsavgifter, tullar och skatter som hör ihop med försäljningen eller med produkten på annat sätt. 

4. Leveransens omfattning 

Meca-Trade är endast skyldigt att tillhandahålla de produkter och tjänster som specifikt anges i Meca-Trades anbud eller i avtalet. 

Ändringar av den överenskomna leveransomfattningen gäller endast om de har gjorts skriftligt och undertecknats av Meca-Trades ombud. Dessa Villkor gäller även för den ändrade leveransen. 

Köparen har ingen rätt att annullera eller avbryta beställningar. 

5. Betalningsvillkor 

Om inte annat anges i Meca-Trades anbud eller i avtalet ska köparen betala fakturorna inom fjorton (14) kalenderdagar från fakturans datum. 

För försenad betalning av Meca-Trades faktura utgår dröjsmålsränta med 18 % (årsränta). Vid försenad betalning har Meca-Trade rätt att avbryta alla sina leveranser och arbeten. 

Köparen har inte rätt att kvitta eventuella motfordringar mot Meca-Trades faktura eller andra fordringar. 

6. Hävning 

Meca-Trade har rätt att häva beställningen eller avtalet (helt eller delvis) om (a) köparen försummar sina skyldigheter, (b) köparen är på obestånd, (c) köparen försätts (frivilligt eller av tvång) i likvidation eller konkurs eller ansöker om företagssanering eller (d) Meca-Trade har utestående fordringar på köparen. 

Om Meca-Trade annullerar beställningen eller avtalet ska köparen ersätta alla utgifter, kostnader och skador som orsakats Meca-Trade. Dessutom ska köparen betala det överenskomna priset i sin helhet för (a) alla produkter som kan färdigställas och levereras inom trettio (30) kalenderdagar från dagen för hävningen, (b) redan utförda tjänster, (c) alla specialverktyg som Meca-Trade har hunnit förbinda sig att skaffa samt (d) betala alla Meca-Trades kostnader för pågående arbete, med tillägg av en rimlig marginal. 

7. Leverans 

Om inte annat anges i Meca-Trades anbud eller avtalet är leveransvillkoren för produkterna EXW Meca-Trades fabrik eller lager (Incoterms 2010). Risken övergår till köparen när produkten görs tillgänglig för föraren på respektive fabrik eller lager. 

Äganderätten övergår till köparen när Meca-Trade har mottagit betalning för alla produkter och tjänster i avtalet eller Meca-Trades anbud.

Dröjsmål 

Om leveransen försenas i förhållande till vad som överenskommits har köparen rätt till förseningsbot, förutsatt att förseningen inte (helt eller delvis) beror på köparens vårdslöshet eller annan omständighet som beror på köparen. 

I den mån förseningen beror på force majeure enligt avsnitt 11 nedan eller på andra omständigheter som ligger utanför Meca-Trades kontroll, har Meca-Trade rätt att förlänga leveranstiden, oavsett om omständigheten uppstår före eller efter avtalat leveransdatum. 

Förseningsboten är 0,05 % av priset på den försenade produkten per Vardag. Förseningsboten är dock högst 2,0 % av priset på den försenade produkten. Om bara en del av produkterna försenas, beräknas förseningsboten och det maximala beloppet endast för den del av produkterna som är försenade. 

Förseningsboten förfaller på köparens skriftliga begäran, men inte förrän produkterna har levererats. Vid risk att annars förlora sin talan måste köparen skriftligen lämna in sitt krav på förseningsbot inom fyra (4) veckor från det ursprungliga leveransdatumet för produkterna. 

Om förseningen är så lång att köparen har rätt att kräva det högsta bötesbeloppet har köparen rätt att kräva leverans av produkterna inom en rimlig tilläggstid på minst två (2) veckor efter inlämnande av skriftlig begäran. Om leveransen av produkterna inte sker inom den nämnda tilläggstiden, och detta inte beror på köparens vårdslöshet eller annan omständighet som köparen är ansvarig för, har köparen rätt att annullera beställningen för de produkter som inte levererats. 

Förseningsbot enligt detta avsnitt 7.1 och rätt att häva beställningen är köparens enda rättsmedel på grund av Meca-Trades försening. För tydlighetens skull konstateras att köparen inte har rätt till någon ersättning för skada eller annat än förseningsbot enligt denna punkt. 

Leveranskostnader 

I den mån det finns specificerade leveranskostnader i Meca-Trades anbud eller avtalet är dessa endast uppskattningar. Köparen ska betala de faktiska leveranskostnader som uppstår. 

Förpackning 

Om inte annat anges i Meca-Trades anbud eller avtalet inkluderar priserna inga kostnader för specialförpackningar. Eventuella kostnader för specialförpackningar faktureras separat. 

Kontroll 

Köparen ska kontrollera produkterna utan onödigt dröjsmål när de har levererats till köparen. Om köparen inte reklamerar skriftligt inom åtta (8) kalenderdagar från leveransdatum, ska den överenskomna mängden produkter anses ha ankommit till köparen i överenskommet skick, med undantag för sådana produktfel som köparen inte rimligen kunnat upptäcka vid en adekvat kontroll. Uppenbara defekter, fel och skador måste köparen dock rapportera till föraren i samband med leveransen och de ska registreras i fraktsedeln eller annat adekvat transportdokument.

8. Fel 

Meca-Trade är skyldigt att rätta till fel i produkter och/eller tjänster som uppstår inom tolv (12) månader efter leverans. Meca-Trade ansvarar dock inte för: (i) naturligt slitage; (ii) fel som beror på (a) felaktig hantering, användning, lagring, installation, underhåll eller liknande eller (b) underlåtenhet att följa anvisningar för produkten; (iii) modifieringar eller ändringar på produkterna som gjorts utan föregående godkännande från Meca-Trade; eller (iv) någon annan åtgärd av köparen eller en tredje part (såsom felaktig reparation eller att produkterna utsatts för stor påfrestning). 

Fel i produkterna ska, vid risk att talan annars går förlorad, meddelas skriftligt till Meca-Trade inom tio (10) vardagar efter att felet inträffade. Dessutom ska felet meddelas senast inom tio (10) vardagar efter att det gått tolv (12) månader sedan leveransen; därefter ansvarar Meca-Trade inte längre för felet. Felmeddelandet ska specificera de fel som uppstått. 

Meca-Trade är skyldigt att (efter eget gottfinnande) antingen reparera (i sina egna lokaler eller i köparens lokaler) eller leverera en ny produkt som ersättning för den felaktiga produkten eller utföra den felaktiga tjänsten på nytt. Om Meca-Trade har ersatt produkten genom att leverera en ny produkt, tillhör den ersatta produkten Meca-Trade. 

Om Meca-Trade inte reparerar den felaktiga produkten eller levererar en ny produkt i stället eller utför tjänsten på nytt inom rimlig tid efter att köparen har lämnat ett skriftligt meddelande om detta har köparen rätt att antingen (i) reparera eller låta reparera den felaktiga produkten eller tjänsten och kräva ersättning för de direkta kostnader som detta orsakat, dock inte mer 10 % av priset för den felaktiga produkten och/eller tjänsten, (ii) kräva en prissänkning, som dock inte får överstiga 10 % av priset på den felaktiga produkten och/eller tjänsten eller (iii) returnera den felaktiga produkten och kräva tillbaka betalningen för produkten. 

Meca-Trades skyldigheter och köparens rättsmedel på grund av felen är begränsade till vad som anges i denna punkt 8. 

9. Ansvarsbegränsning 

Oavsett vad som sägs i avtalet, Meca-Trades anbud eller någon annanstans, är Meca-Trade under inga omständigheter ansvarigt för några indirekta skador. Indirekta skador omfattar bland annat förlust av försäljning eller vinst, skada på grund av driftstopp, produktionsbortfall, skador på egendom av produkter som Meca-Trade inte självt har levererat och skador som beror på att avtal med tredje part inte uppfyllts korrekt. 

Meca-Trades ansvar på grund av eller i samband med avtal genom vilket Meca-Trade har sålt produkter och/eller tjänster får inte överstiga det totala priset för de produkter och tjänster som omfattas av avtalet. 

10. Sekretess; begränsad licens 

Köparen förbinder sig att hemlighålla material och uppgifter som betraktas som konfidentiella som mottagits från Meca-Trade och som enligt lag ska hållas hemliga och inte använda dem för andra ändamål än vad som uttryckligen godkänts av Meca-Trade. Köparen ska på Meca-Trades begäran återlämna allt material som köparen fått av Meca-Trade samt övrigt material från Meca-Trade som betraktas som konfidentiellt. 

Inga immateriella rättigheter till produkten eller tjänsten eller relaterat material överförs till köparen, förutom köparens rätt att använda produkten och tjänsten för det specifika ändamål för vilket produkten och/eller tjänsten har köpts. 

Köparen har inte rätt att använda sig av Meca-Trades konfidentiella material eller information eller kunskaper som erhållits eller skapats på basis av materialen för att upprätta eller redigera egna patentansökningar eller för att använda dem i sina egna kommersiella produkter eller tjänster som erbjuds tredje part, utom i den mån produkterna och/eller tjänsterna har köpts specifikt för det ändamålet. Mottagaren får inte heller baklängeskonstruera produkter som säljs av Meca-Trade. 

11. Force Majeure 

Följande orsaker betraktas som force majeure om de förhindrar eller gör det orimligt svårt att fullgöra avtalet: arbetskonflikt och alla andra orsaker som parterna inte själva kan påverka, såsom brand, naturkatastrofer och extrema naturfenomen, krig, mobilisering eller motsvarande inkallelse av soldater, tvångsrekvisition, beslag, handels- och valutabegränsningar, uppror och upplopp, brist på transportmateriel, allmän varubrist, begränsningar i energitillgång samt leveransfel och förseningar hos underleverantörer som orsakats av ovanstående skäl. 

En part som råkar ut för force majeure har rätt att avbryta fullgörandet av avtalet så länge force majeure-tillståndet varar, men endast om parten inte rimligen kunde ha förutsett detta när avtalet ingicks. 

En part kan alltid häva avtalet genom att skriftligen meddela detta om avtalets fullgörande fördröjs mer än tre (3) månader på grund av force majeure. 

Båda parter bär sina egna kostnader för force majeure. 

12. Tvistlösning 

Tvister på grund av dessa Villkor eller på grund av ett avtal på vilka dessa Villkor tillämpas avgörs slutgiltigt genom skiljedomsförfarande enligt reglerna för Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut. Plats för skiljedomsförfarandet är Helsingfors och språket är finska. 

13. Tillämplig lag 

Dessa Villkor och de avtal som Villkoren gäller omfattas av Finlands lag, med undantag för bestämmelserna om lagkonflikt. FN-konventionen angående internationell handel med varor (CISG) tillämpas inte.