Skip to content

Mecatrade

Maahantuomme raaka-aineita ja tarvikkeita valimo-, teräs-, ja konepajateollisuuden tarpeisiin. Kattava toimittajaverkostomme ja asiantunteva logistiikkasuunnittelumme takaavat hyvän toimitusvarmuuden ja laajan tuotevalikoiman asiakkaillemme Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

 

1. Ehtojen soveltuvuus 

Näitä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Meca-Traden tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja ne muodostavat olennaisen osan jokaista sellaista sopimusta ostajan ja Meca-Traden välillä, joissa Meca-Trade on myyjänä taikka muuten tuotteiden taikka palveluiden toimittajana. 

Hyväksymällä Meca-Traden antaman tarjouksen hyväksyy ostaja, että osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan näitä Ehtoja. Meca-Trade voi aika ajoin tehdä kirjallisia päivityksiä näihin Ehtoihin. Mikään muu näiden Ehtojen muutos tai lisäys taikka poikkeus näihin Ehtoihin ei ole pätevä, ellei muutosta, lisäystä taikka poikkeusta kirjata erilliseen kirjalliseen sopimusasiakirjaan, jonka molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet. 

Meca-Tradelle osoitettuihin tuotteita koskeviin tilauksiin sovelletaan ainoastaan näitä Ehtoja, riippumatta siitä, mitä ehtoja ostajan lähettämässä tilauksessa taikka muussa asiakirjassa on mainittuna. Tällaisia ostajan tilauksessa taikka muussa asiakirjassa mainittuja ehtoja ei sovelleta osapuolten välillä, ellei niiden sovellettavuudesta edellisessä kappaleessa mainituin tavoin sovita molempien osapuolten allekirjoittamassa erillisessä kirjallisessa sopimusasiakirjassa. 

Näitä Ehtoja sovelletaan myös kaikkiin palveluihin, jotka sisältyvät taikka liittyvät Meca-Traden myymiin taikka muuten toimittamiin tuotteisiin. 

2. Määritelmät 

Näissä Ehdoissa seuraavilla termeillä on alla määritelty merkitys, ellei Ehdoissa toisin nimenomaisesti mainita tai asiayhteys muuta edellytä: 

”Arkipäivä” tarkoittaa päivää (muu kuin lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä), jolloin pankit ovat avoinna Suomessa normaalin pankkiliiketoiminnan hoitamiseksi. 

Sana ”kirjallisesti” tarkoittaa myös sähköisesti tai muulla osapuolten yhdessä sopimalla tavalla lähetettyä viestiä tai asiakirjaa. 

“Meca-Trade” tarkoittaa Meca-Trade Oy:tä (Mikkolantie 32, 28130 Pori, Finland; Y-tunnus 0551251-5), taikka muuta Meca-Traden kanssa samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, joka toimii sopimuksessa toimittajatahona. 

3. Hinnoittelu 

Ellei tarjouksessa ole toisin todettu, ovat Meca-Traden antamassa tarjouksessa mainitut hinnat voimassa kolmekymmentä (30) kalenteripäivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Siihen saakka, kunnes ostaja on hyväksynyt tarjouksen, on Meca-Tradella kuitenkin oikeus muuttaa tarjouksensa hinnoittelua koska tahansa, ilmoittamalla tästä kirjallisesti ostajalle. 

Meca-Traden tarjousten hinnoittelu perustuu oletukseen, että ostaja ostaa kaikki tarjouksessa määritellyt tuotteet. Meca-Tradella on oikeus tarkistaa hinnoittelua, mikäli ostaja tilaa vain osan tarjotuista tuotteista. 

Ellei Meca-Traden tarjouksessa ole toisin todettu, ei tarjottuihin hintoihin sisälly asennusta, asennustai muuta valvontaa eikä käyttöönottotai muitakaan palveluita. 

Meca-Traden tarjoamiin hintoihin ei sisälly mitään lupia, tulleja tai veroja (pl. Meca-Traden oma yhteisövero Suomessa) ja ostaja vastaa kaikista lupamaksuista, tulleista ja veroista, jotka liittyvät tuotteiden myyntiin taikka tuotteisiin muuten. 

4. Toimitusten laajuus 

Meca-Trade on velvollinen toimittamaan ainoastaan Meca-Traden tarjouksessa tai sopimuksessa nimenomaisesti eritellyt tuotteet ja palvelut. 

Sovittuun toimituslaajuuteen tehdyt muutokset ovat päteviä vain, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja ne ovat Meca-Traden edustajan allekirjoittamia. Näitä Ehtoja sovelletaan myös muokattuun toimitukseen. 

Ostajalla ei ole oikeus peruuttaa taikka keskeyttää tilauksia. 

5. Maksuehdot 

Ellei toisin ole todettu Meca-Traden tarjouksessa taikka sopimuksessa, on ostajan maksettava laskut neljäntoista (14) kalenteripäivän sisällä laskun päiväyksestä. 

Viivästyneelle Meca-Traden laskusaatavalle on maksettava 18 % (per annum) viivästyskorkoa. Ostajan maksun viivästyessä Meca-Tradella on oikeus keskeyttää kaikki toimituksensa ja työnsä. 

Ostajalla ei ole oikeutta kuitata mitään mahdollisia vastasaataviaan Meca-Traden laskutaikka muita saatavia vastaan. 

6. Purku 

Meca-Tradella on oikeus purkaa tilaus taikka sopimus (osittain taikka kokonaan) mikäli (a) ostaja laiminlyö velvoitteensa, (b) ostaja on maksukyvytön (c) ostaja asetetaan (vapaaehtoisesti tai pakosta) selvitystilaan tai konkurssiin taikka hakeutuu yrityssaneeraukseen tai (d) Meca-Tradella on avoimia saatavia ostajalta. 

Mikäli Meca-Trade purkaa tilauksen taikka sopimuksen, tulee ostajan korvata kaikki Meca-Traden kulut, kustannukset ja vahingot. Lisäksi ostajan tulee maksaa sovittu hinta kokonaisuudessaan (a) kaikista sellaisista tuotteista, jotka voidaan saattaa valmiiksi ja saattaa kuljetettavaksi kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa purun päivämäärästä lukien, (b) jo suoritetuista palveluista, (c) kaikista erikoistyökaluista, joiden hankintaan Meca-Trade on ehtinyt sitoutua sekä (d) maksamaan kaikki Meca-Traden kustannukset keskeneräisistä töistä, kohtuullisella katteella lisättynä. 

7. Toimitus 

Ellei Meca-Traden tarjouksessa taikka sopimuksessa ole toisin todettu, on Tuotteiden toimitusehto EXW Meca-Traden tehdas taikka varasto (Incoterms 2010). Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on asetettu kuljettajan saataville ko. tehtaalla taikka varastolla. 

Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun Meca-Trade on vastaanottanut maksun kaikista sopimuksen taikka Meca-Traden tarjouksen tuotteista ja palveluista.

Viivästys 

Mikäli toimitus viivästyy sovitusta, on ostaja oikeutettu viivästyssakkoon, sillä edellytyksellä, ettei viivästys johdu (kokonaan tai osittain) ostajan laiminlyönnistä taikka muuten tämän vastuulla olevasta seikasta. 

Siltä osin kuin viivästys on aiheutunut alla kohdan 11 mukaisesta seikasta (force majeure), taikka muusta seikasta, joka on Meca-Traden vaikutuspiirin ulkopuolella, on Meca-Trade oikeutettu toimitusajan pidennykseen riippumatta siitä, aiheutuuko ko. olosuhde ennen sovittua toimituspäivää taikka sen jälkeen. 

Viivästyssakko on 0,05 % viivästyneen tuotteen hinnasta jokaista Arkipäivää kohden. Viivästyssakko on kuitenkin korkeintaan 2,0 % viivästyneen tuotteen hinnasta. Mikäli vain osa tuotteista viivästyy, lasketaan viivästyssakko ja sen enimmäismäärä vain siitä osasta tuotteita, jotka ovat viivästyneet. 

Viivästyssakko erääntyy ostajan kirjallisesta vaatimuksesta, mutta kuitenkin aikaisintaan siitä, kun tuotteet on toimitettu. Ostajan on puhevallan menetyksen uhalla esitettävä viivästyssakkovaatimuksensa kirjallisesti neljän (4) viikon sisällä tuotteiden alkuperäisestä toimituspäivästä lukien. 

Mikäli viivästys on niin pitkä, että ostaja on oikeutettu vaatimaan viivästyssakon enimmäismäärää, on ostajalla oikeus vaatia tuotteiden toimitusta kohtuullisen, vähintään kahden (2) viikon lisäajan sisällä kirjallisen kehotuksen esittämisestä. Mikäli tuotteiden toimitus ei tapahdu em. lisäajan sisällä, eikä tämä johdu ostajan laiminlyönnistä taikka muuten tämän vastuulla olevasta seikasta, on ostajalla oikeus purkaa tilaus toimittamattomien tuotteiden osalta. 

Tämän kohdan 7.1 mukainen viivästyssakko ja oikeus purkaa tilaus ovat ostajan ainoat oikeussuojakeinot Meca-Traden viivästyksestä johtuen. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei ostajalla ole oikeus mihinkään vahingontai muuhun korvaukseen kuin tämän kohdan mukaiseen viivästyssakkoon. 

Toimituskulut 

Siltä osin kuin Meca-Traden tarjouksessa taikka sopimuksessa on eritelty toimituskuluja, ovat ne arvioita. Ostajan tulee maksaa toimituskulut toteutuneen mukaan. 

Pakkaus 

Ellei Meca-Traden tarjouksessa taikka sopimuksessa ole toisin todettu, ei hintoihin kuulu mitään erikoispakkausten kustannuksia. Mahdolliset erikoispakkausten kustannukset laskutetaan erikseen. 

Tarkastus 

Ostajan on tarkastettava tuotteet ilman aiheetonta viivästystä, kun ne on toimitettu ostajalle. Ellei ostaja reklamoi kirjallisesti kahdeksan (8) kalenteripäivän sisällä toimituspäivästä lukien, katsotaan sovitun määrän tuotteita saapuneen ostajalle sovitussa kunnossa, pois lukien sellaiset tuotteiden virheet, joita ostaja ei kohtuuden mukaan ole voinut havaita tuotteiden asianmukaisessakaan tarkastuksessa. Ilmeiset puutteet, virheet ja vahingot tulee ostajan kuitenkin ilmoittaa kuljettajalle toimituksen yhteydessä ja ne on kirjattava rahtikirjaan taikka muuhun asianmukaiseen kuljetusasiakirjaan.

8. Virheet 

Meca-Trade on velvollinen oikaisemaan sellaiset tuotteiden ja/tai palveluiden virheet, jotka ilmenevät kahdentoista (12) kuukauden sisällä toimituksesta. Meca-Trade ei kuitenkaan vastaa: (i) luonnollisesta kulumisesta; (ii) virheistä, jotka johtuvat (a) virheellisestä käsittelystä, käytöstä, varastoinnista, asennuksesta, huollosta tai vastaavasta tai (b) tuotteita koskevien ohjeiden laiminlyönnistä; (iii) tuotteisiin tehdyistä muokkauksista tai muutoksista, joihin ei ole saatu Meca-Traden etukäteistä hyväksyntää; tai (iv) muusta ostajan taikka kolmannen tahon toimesta (kuten esim. virheellisestä korjauksesta taikka siitä, että tuotteet on altistettu ankaralle rasitukselle). 

Tuotteiden virheet tulee, puhevallan menettämisen uhalla, ilmoittaa kirjallisesti Meca-Tradelle kymmenen (10) Arkipäivän sisällä siitä, kun virhe on ilmennyt. Virheestä tulee lisäksi ilmoittaa viimeistään kymmenen (10) Arkipäivän sisällä siitä, kun toimituksesta on kulunut kaksitoista (12) kuukautta, minkä jälkeen Meca-Trade ei vastaa virheistä. Virheilmoituksessa tulee yksilöidä ilmenneet virheet. 

Meca-Trade on velvoitettu (oman harkintansa mukaisesti) joko korjaamaan (omissa tiloissaan taikka ostajan kohteessa) taikka toimittamaan uuden tuotteen virheellisen tilalle tai suorittamaan uudestaan virheellisen palvelun. Siltä osin kuin Meca-Trade on korvannut tuotteen toimittamalla uuden tuotteen, kuuluu korvattu tuote Meca-Tradelle. 

Mikäli Meca-Trade ei korjaa virheellistä tuotetta tai toimita uutta tuotetta tämän tilalle taikka suorita uudelleen virheellistä palvelua kohtuullisen ajan sisällä siitä, kun ostaja on kirjallisesti huomauttanut tästä, on ostaja oikeutettu joko (i) itse korjaamaan tai korjauttamaan virheellisen tuotteen tai palvelun ja vaatimaan tästä aiheutuneet suorat kulut, jotka eivät kuitenkaan saa ylittää 10 % ko. viallisen tuotteen ja/tai palvelun hinnasta, (ii) vaatimaan hinnanalennusta, joka ei kuitenkaan saa ylittää 10 % ko. viallisen tuotteen ja/tai palvelun hinnasta tai (iii) palauttamaan virheellisen tuotteen ja vaatia takaisin tuotteen hinnan. 

Virheistä johtuvat Meca-Traden velvoitteet ja ostajan oikeussuojakeinot rajoittuvat yllä tässä kohdassa 8 todettuihin. 

9. Vastuunrajoitus 

Riippumatta siitä mitä sopimuksessa, Meca-Traden tarjouksessa taikka muualla on todettu, ei Meca-Trade missään olosuhteessa vastaa mistään välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään mm. saamatta jäänyttä myyntiä taikka voittoa, tuotantoseisakeista johtuvia vahinkoja, tuotannon menetyksiä, muun omaisuuden kuin Meca-Traden toimittamien tuotteiden itsensä vahinkoja sekä vahinkoja, jotka johtuvat siitä, ettei sopimus kolmannen kanssa tule täytettyä oikein. 

Meca-Traden vastuu johtuen taikka liittyen sopimukseen, jolla Meca-Trade on myynyt tuotteita ja/tai palveluja voi enimmäismäärältään olla ko. sopimuksen mukaisten tuotteiden ja palveluiden hintojen yhteismäärä. 

10. Salassapito; rajoitettu lisenssi 

Ostaja sitoutuu pitämään salassa Meca-Tradelta saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Meca-Traden nimenomaisesti hyväksymiin tarkoituksiin. Ostajan tulee Meca-Traden pyynnöstä palauttaa kaikki Meca-Tradelta saamansa ja muut Meca-Traden luottamuksellisiksi katsottavat aineistot. 

Mitkään immateriaalioikeudet tuotteeseen tai palveluun taikka näihin liittyvään aineistoon eivät siirry Ostajalle, pl. Ostajan oikeus käyttää tuotetta ja palvelua siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, mihin tuote ja/tai palvelu on ostettu. 

Ostajalla ei ole oikeutta käyttää Meca-Traden luottamuksellisia aineistoja tai niiden pohjalta tai perusteella luotuja tietoja tai tietotaitoa omien patenttihakemusten tekemiseen tai muokkaamiseen tai osana omia kolmansille tarjottavia kaupallisia tuotteita tai palveluita, pl. siltä osin kuin tuotteet ja/tai palvelut on ostettu tällaista nimenomaista tarkoitusta varten. Vastaanottaja ei myöskään saa takaisinmallintaa (eng. reverse engineering) Meca-Traden myymiä tuotteita. 

11. Force Majeure 

Seuraavia syitä pidetään ylivoimaisina esteinä (force majeure), jos ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen täyttämisen kohtuuttoman hankalaksi: työselkkaus ja kaikki sellaiset muut syyt, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, luonnonkatastrofit ja äärimmäiset luonnontapahtumat, sota, liikekannallepano tai vastaavan laajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset, kapina ja mellakka, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, energian saannin rajoitukset sekä mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet tai viivästykset. 

Osapuolella, joka kohtaa ym. ylivoimaisen esteen, on oikeus keskeyttää sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen keston ajaksi, mutta vain mikäli kyseinen osapuoli ei kohtuudella voinut ennakoida kyseistä estettä sopimuksen sopimusajakohtana. 

Osapuoli voi aina purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta. 

Kumpikin osapuoli vastaa omista ylivoimaisen esteen aiheuttamista kuluistaan. 

12. Riidanratkaisu 

Näistä Ehdoista taikka sellaisesta sopimuksesta, johon näitä Ehtoja sovelletaan, aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi. 

13. Sovellettava laki 

Näihin Ehtoihin sekä sellaisiin sopimuksiin, joihin näitä Ehtoja sovelletaan, sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta.